Δημοτικά Ιατρεία του 5ου Δημοτικού διαμερίσματος του δήμου Αθηναίων

Δημοτικά Ιατρεία του 5ου Δημοτικού διαμερίσματος του δήμου Αθηναίων

Το κτίριο των Δημοτικών Ιατρείων βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς Σαρανταπόρου, Τσίλλερ , Σκρα και 28ης Οκτωβρίου. Έχει δύο όψεις, η νότια στην οδό Σαρανταπόρου και η βόρεια στην οδό Σκρα. Από τα μορφολογικά στοιχεία των όψεων και τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί εκτιμούμε ότι η αρχική κατασκευή του κτιρίου έγινε μεταξύ 1955-60. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στις πλευρές του κτιρίου προς τους δρόμους είναι εύρυθμος και συμμετρικός. Στο κεντρικό τμήμα όπου βρίσκεται το κλιμακοστάσιο και οι φωταγωγοί αλλάζει η πύκνωση και δεν υφίσταται η συμμετρία. Οι τοιχοποιίες είναι από οπτόπλινθους. Μπατικές οι εξωτερικές (όψεων και μεσοτοιχιών) και μονές δρομικές των διαχωριστικών τοίχων και αυτές των φωταγωγών. Οι όψεις είναι συμμετρικές και οργανώνονται σε τρεις ζώνες οριζόντια και τρεις άξονες κατακόρυφα. Στον όροφο κεντρικά εξέχει ένα έρκερ που συνοδεύεται εκατέρωθεν από δύο μικρούς προβόλους. Η όψη επί της οδού Σκρα διαφοροποιείται μόνο στο σημείο της εισόδου. Τα παράθυρα φέρουν διακοσμητική κορνίζα και αντίστοιχη ποδιά. Τέλος υπάρχει γείσο στην στάθμη του δώματος. Τα κιγκλιδώματα των προβόλων, ασφαλείας και της θύρας εισόδου είναι σιδερένια και έχουν ενδιαφέρουσα μορφολογική επεξεργασία. Το κτίριο έχει νεοκλασικά στοιχεία στην οργάνωση και μορφολόγηση των όψεών του που έχουν υλοποιηθεί με σύγχρονο και αφαιρετικό αρχιτεκτονικό τρόπο σύμφωνο με την περίοδο που κατασκευάστηκε.
Στόχος της μελέτης ήταν η δημιουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και καινοτόμου αστικού τύπου κέντρου υγείας που θα εξασφαλίσει την βελτίωση της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Για την βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων προβλέπονταν συνοπτικά να γίνουν οι εξής επεμβάσεις :
  • Αναδιαρρύθμιση των χώρων με βάση της λειτουργικές ανάγκες.
  • Αντικατάσταση του σταθερού εξοπλισμού
  • Εκσυγχρονισμός των υποδομών
  • Ενίσχυση του φέροντα οργανισμού
  • Ενεργειακή αναβάθμιση του κελύφους
  • Διασφάλιση πρόσβασης για Α.μ.Ε.Α.
Στο πρώτο επίπεδο (ημιυπόγειος όροφος) θα λειτουργήσουν τα εργαστήρια απεικονίσεων και τα διαγνωστικά εργαστήρια. Στο δεύτερο επίπεδο (υπερυψωμένος ισόγειος όροφος) θα λειτουργήσουν το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών μαζί με σχετικά ιατρεία γενικής ιατρικής. Τέλος στο τρίτο επίπεδο (α΄ όροφος) θα λειτουργήσουν τα υπόλοιπα ιατρεία και θα βρίσκονται και οι διοικητικοί χώροι.

Κύριος του Έργου : Δήμος Αθηναίων
Τοποθεσία : Αθήνα
Μελέτη : 2008
Στάδιο μελέτης : Αποτύπωση, Οριστική μελέτη, μελέτη Εφαρμογής
Κατασκευή : 2013
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
Στατική μελέτη : Λιόντος & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη : Δημήτρης Κατσόγιαννος
×