Συμμετοχικός σχεδιασμός ανάπλασης του προαύλιου χώρου του 14ου Νηπιαγωγείου του δήμου Ηρακλείου

Συμμετοχικός σχεδιασμός ανάπλασης του προαύλιου χώρου του 14ου Νηπιαγωγείου του δήμου Ηρακλείου

Η διαμόρφωση της αυλής του 14ου νηπιαγωγείου στο δήμο Ηρακλείου ήταν μια πρωτοβουλία μιας μικρής κοινότητας γονέων η οποία, μετά από ένα ατύχημα εντός αυτής, προσπάθησε να δώσει άμεση λύση στο ζήτημα της διαμόρφωσης της. Αρχικά καταγράφηκαν οι επιθυμίες των παιδιών μέσα από ζωγραφιές και αφηγήσεις. Σε συνέχεια συζητήθηκαν μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων (νηπιαγωγών, γονιών, κατοίκων γειτονιάς) οι προδιαγραφές, οι παιδαγωγικές διαδικασίες και το νομοθετικό πλαίσιο. Οι επιθυμίες αξιολογήθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν με βάσει παιδαγωγικά, αισθητικά και λειτουργικά κριτήρια λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη το κόστος, τον τρόπο και το χρόνο για την υλοποίησή τους. Ο σχεδιασμός έλαβε υπόψη του τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα πλαίσια της παιδαγωγικής διαδικασίας και εξέλιξης του μαθήματος και αξιοποίησε τα ερεθίσματα μάθησης που παρείχε ο υφιστάμενος υπαίθριος χώρος. Διαμορφώθηκαν περιοχές και ενότητες χώρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικές δραστηριότητες, ενώ δημιουργήθηκε ένα υλικό περιβάλλον στο οποίο το παιδί μπορεί να παρέμβει και να επιφέρει αλλαγές. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στην εφαρμογή εργονομικών κριτηρίων για την παραγωγή των χώρων και των κατασκευών ώστε αυτές να είναι προσαρμοσμένες στις διαστάσεις των παιδιών. Τέλος διαμορφώθηκαν σημεία αναφοράς, μορφές και δομές που βοηθούν στην ανάπτυξη της επικοινωνίας και του διαλόγου. Στη διαδικασία συμμετοχής μπήκαν όλοι όσοι ήθελαν, από παιδιά μέχρι ηλικιωμένοι, γεγονός που ενθάρρυνε την ενεργή συνεργασία μεταξύ τους και δημιούργησε μια ισχυρή ομάδα με κοινή εμπειρία και πλέον με  μεγάλη αυτοπεποίθηση για τη δυνατότητα που έχουν να αλλάξουν πράγματα. Μετά την αρχική υλοποίηση το όλο εγχείρημα παραμένει μια διαδικασία σε εξέλιξη, μία διαδικασία  που θα συνεχιστεί και θα δώσει την ευκαιρία και σε άλλους γονείς να εμπλακούν μελλοντικά.  


Κύριος του Έργου : Δήμος Ηρακλείου Αττικής
Τοποθεσία : 14ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
Μελέτη : 2015
Κατασκευή : 2016
Αρχιτεκτονική μελέτη : Δήμητρα Μπουγά
×